Про журнал

 

Для економіки ХХІ сторіччя характерні динамічні зміни, які відбуваються в результаті асиметричного і стрімкого розвитку її секторів. За таких ринкових умов загострення конкурентної боротьби актуалізує проблему побудови інноваційної моделі розвитку, яка базується на інтелектуалізації усіх сфер суспільного життя, глобальній експансії нововведень і полягає у формуванні вектора розвитку, що забезпечує інтелектуальне лідерство. За таких умов технічні, технологічні й управлінські інновації перетворилися на ключові чинники формування конкурентоспроможності компаній, країн та геоекономічних утворень.

Актуалізація розроблення і впровадження управлінських інновацій зумовлюється їх значущістю для формування середовища, в якому продукуються, поширюються й реалізуються інновації інших видів, а також розвивається інноваційний тип культури та створюються інноваційні підприємства.

Провідні наукові установи України, враховуючи міжнародний інтеграційний поступ нашої держави, активно долучаються до світового наукового товариства, проводячи дослідження у пріоритетних напрямах інноваційного розвитку світового господарства. Тернопільський національний економічний університет намагається внести посильний доробок у розвиток інноваційного середовища національного та світового господарства.

Засновник журналу «Управлінські інновації» – Тернопільський національний економічний університет (http://www.tneu.edu.ua/).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 17870-6720Р від 20 квітня 2011р.

Міжнародна реєстрація: ISSN 2304-2281.

Журнал «Управлінські інновації» (збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету) виходить два рази на рік, обсягом до 15 ум. друк. арк. У збірнику висвітлюються результати досліджень проблематики розроблення та впровадження управлінських інновацій у практику господарювання соціально-економічних систем на макро-, мезо-та мікрорівнях.

Науковий журнал «Управлінські інновації» містить такі розділи:

  • теорія і методологія інноватики;
  • управлінські інновації на макро- і мезорівнях;
  • інноваційні засади управління персоналом;
  • впровадження управлінських інновацій на мікрорівні.
 
Symbol Головна